copa89

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
พล.อ.ประวิตร วงษ์สcopa89ุวรรcopa89ณ รองนายกรัฐcopa89มนตรี กล่าวถึงข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันcopa89ท์ เพื่อหาทางออกของประเทศในที่ประชุมรัฐสภาว่า เรื่องนี้จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ โดยยืนยันว่า รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความปรองดอง