เครดิต ฟรี รับ ทันที

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
นายจุเครดิต ฟรี รับ ทันทีรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เครดิต ฟรี รับ ทันทีหัวหน้าพรรคเครดิต ฟรี รับ ทันทีประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า ทเครดิต ฟรี รับ ทันทีี่ประชุมมีการหารือ 2 ประเด็นสำคัญ คือ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้ความเห็นชอบส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา โดยพรรคมีมติส่งว่าที่ร้อยตรีไทยเจน มากสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดสตูล พรรคมีมติส่งนายเกษชาติ เกศา ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง