สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการรสล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก่าสล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝากงรัฐสล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝากธรรมนูญ (กรธ.) ได้เข้าให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 265 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้เปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี 2540เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2540 มาจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2534 ในสภาพสังคมขณะนั้นที่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงมีการกำหนดเงื่อนไขให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ผ่านกระบวนการร่างขึ้นมาจากความเห็นของหลายฝ่าย และผ่านความเห็นชอบจากประชาชน จึงเห็นว่าการจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีประเทศใดกำหนดให้สามารถยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราสามารถได้อยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ กมธ.เองต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าจะสามารถตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่