ufa355

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:alpha88
ufa355นาufa355ยชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้ufa355แทนราษฎร กล่าวถึงการชุมนุมและการแสดงออกufa355เชิงสัญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้ว่า สามารถใช้เวทีของสภาในการแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาล สามารถเสนอเรื่องเพื่อขอเปิดประชุมสภาฯ พิจารณาหาทางออกร่วมกันได้ ซึ่งหากเสนอเข้ามาก็สามารถขอเปิดประชุมได้ทันทีทั้งนี้ ส่วนตัวในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นว่า ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ยึดกฎเกณฑ์ข้อบังคับ อย่าเสียหลัก โดยภายนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ภายในสภาต้องยึดหลักกฎเกณฑ์ ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด สภาต้องเป็นหลักของบ้านเมือง ยึดหลักประชาธิปไตยและเคารพกติกาซึ่งกันและกัน